the unique investment decision importance is just about the great things about cheap fakerolex under $50. watches replica for sale timepiece coaching mature the watchmaking arena specialists. buy great quality tagheuer. the research into the connection anywhere between husband in addition to the quantity of a variety of societies was first definitely based on cheap https://de.upscalerolex.to/ under $61. welcome to high quality 1:1 https://www.hermesreplica.ru.the unique investment decision importance is just about the great things about cheap fakerolex under $50. watches replica for sale timepiece coaching mature the watchmaking arena specialists. buy great quality tagheuer. the research into the connection anywhere between husband in addition to the quantity of a variety of societies was first definitely based on cheap https://de.upscalerolex.to/ under $61. welcome to high quality 1:1 https://www.hermesreplica.ru.Adatvédelem - DESTRA
hu
vagy bejelentkezés a következővel
vagy regisztráció a következővel

Adatvédelem

Az Ön személyes adatainak védelme a DESTRA Kft. és partnerei számára kiemelt fontosságú. A weboldalunk használata közben szükséges, azonosításra alkalmas, személyes jellegű adatok begyűjtése és feldolgozása megfelel az érvényben lévő magyar adatvédelmi és uniós előírásoknak.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Preambulum

A DESTRA Korlátolt Felelősségű Társaság, mint adatkezelő a személyes adatok kezelése során az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló rendelet (a továbbiakban: GDPR) rendelkezéseinek, és a vonatkozó törvényeknek megfelelően jár el.

Jelen tájékoztató röviden összefoglalja, hogy az Ön adatai közül melyeket, és milyen módon használunk fel, továbbá ismerteti az adatvédelemmel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőségeit.

A részletes szabályokat a Rendelet tartalmazza.

I. Adatkezelő megnevezése

DESTRA Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Adatkezelő)

​Székhely: 3795 Hangács, Rákóczi út 43.

Fióktelep: 2040 Budaörs, Szabadság út 117. A. ép. 3. em.

E-mail: info@destra.hu

Telefon: +36 70 233 2244

Honlap: www.destra.hu

II. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

 • Az Európai Parlament és a Tanács (Eu) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR)
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.)
 • a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.)
 • a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a törvény által előírt azonosítási, bejelentési, nyilvántartási adatokat illetően (továbbiakban: );
 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (a bizonylatok megőrzését illetően).

III. Fogalmak

 1. személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.
 2. adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.
 3. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.
 4. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.
 5. címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel, vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.
 6. harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.
 7. nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális, vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető.
 8. adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
 9. képviselő:az az Európai Unióban tevékenységi hellyel, illetve lakóhellyel rendelkező és az adatkezelő vagy adatfeldolgozó által a 27. cikk alapján írásban megjelölt természetes vagy jogi személy, aki, illetve amely az adatkezelőt vagy adatfeldolgozót képviseli az adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra az e rendelet értelmében háruló kötelezettségek vonatkozásában.
 10. vállalkozás: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő társaságokat és egyesületeket is.
 11. adatvagyon leltár:az adatkezelő által kezelt személyes adatok körének és jellegének felmérését szolgáló dokumentum.
 12. technikai és szervezési intézkedések: az adatkezelő által az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelően meghatározott eljárásrend annak biztosítása és bizonyítása céljából, hogy a személyes adatok kezelése a GDPR-ral összhangban történik. Ezeket az intézkedéseket az adatkezelő felülvizsgálja és szükség esetén naprakésszé teszi.

IV. Az adatkezeléssel érintett személyek köre, az adatkezelés jogalapja

Adatkezeléssel érintettek körébe a bérleti szerződést aláíró személy, továbbá a bérelt gépjármű vezetésére jogosultságot kapott személy tartozik (továbbiakban együttesen Ügyfél).

Az adatkezelés jogalapja lehet:

 1. Az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont szerint az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez)
  Az adatkezelés jogalapja egyes esetekben az érintett hozzájárulása. Az érintett a hozzájárulását azzal adja meg, hogy a DESTRA Kft.-vel kapcsolatba lép, és kezdeményezi a jogviszony létrehozását, elindítja a szolgáltatás igénylésére irányuló folyamatot. A hozzájárulás minden esetben önkéntes, azonban a hozzájárulás elmaradása eredményezheti azt, hogy az érintett és a DESTRA Kft. között a jogviszony nem jön létre. Például hírlevél küldése, marketing cél, látogatói szokások rögzítése, gyűjtése, anomin felhasználó azonosítók (cookie vagy süti) alkalmazása során.
 2. Az Ügyfél és a DESTRA Kft. közötti bérleti szerződés (GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges)

Amennyiben az Ügyfél a DESTRA Kft.-vel szerződést köt, a szerződésben és a kapcsolódó nyomtatványokon megadja azon adatait, amelyek szükségesek a szerződés létrejöttéhez, annak teljesítéséhez. A jelen pont szerinti esetben az adatkezelés a szerződés teljesítése érdekében történik.

Amennyiben az Ügyfél valamely, a DESTRA Kft. által kért, vagy szerződésben megjelölt adat kezeléséhez nem járul hozzá, jogában áll az adat megadását megtagadni. Amennyiben az adat kezelése jogszabály alapján kötelező, vagy az adat hiányában a szerződés nem teljesíthető, az adat megadásának hiányában a szerződés nem jön létre.

 1. Törvényi kötelezettség alapján (GDPR 6. cikk (1) bek. c. pont szerint az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges)

Számlázási, számviteli, könyvviteli kötelezettség teljesítéséhez. (Pl. Sztv.)

V. A kezelt személyes adatok köre

Bérleti szerződést aláíró természetes személy estében:

· neve

· állampolgársága

· születési helye, ideje

· anyja neve

· lakcíme, és tartózkodási helye

· azonosító okmány típusa, száma

· jogosítvány száma

· e-mail címe

· telefonszáma

· hitel/bankkártya adatok (száma, lejárat dátuma, kibocsátója)

· bankkártyához tartozó pénzforgalmi számlát kezelő bank megnevezése

· a kaució mértékéig a bankszámla terhelhetősége

· korábbi közlekedési szabályszegéssel kapcsolatos adatok

Sofőr esetén:

· neve

· állampolgársága

· születési helye, ideje

· anyja neve

· lakcíme, és tartózkodási hely

· azonosító okmány típusa, száma

· jogosítvány száma

· e-mail címe

· telefonszáma

· korábbi közlekedési szabályszegéssel kapcsolatos adatok

VI. Az adatok felvétele, az adatkezelés folyamata

Az adatfelvétel elsősorban a www.destra.hu weboldalon (továbbiakban: Weboldal) keresztül történik: Az Ügyfél a Weboldalon keresztül kapcsolatba lép az Adatkezelővel, adatait a Weboldalon keresztül, az erre szolgáló felületen adja meg. Ebben az esetben az érintett elfogadja jelen tájékoztatót, és hozzájárulást ad a jelen tájékoztató szerinti adatkezeléshez. A tájékoztató a Weboldalon megtalálható. Az adatkezeléshez való hozzájárulásról az érintettnek nyilatkoznia kell.
Más forrásból az Adatkezelő adatot kizárólag az érintett hozzájárulásával és tudtával vesz fel.
A DESTRA Kft. adatkezelése a bérleti tevékenységhez kapcsolódik, így az adatkezelés folyamata, ezzel együtt a kezelt adatok köre az alábbiak szerint alakul. Az Ügyfél a Weboldalon keresztül veheti fel a kapcsolatot az Adatkezelővel, itt a bérleti szerződés megkötéséhez szükséges adatokat kell megadnia. Az érintett megadja személyes adatait, a bérleti jogviszony szempontjából releváns adatait, egyúttal elfogadja az adatkezelési tájékoztatót, és hozzájárul adatainak a tájékoztatóban kezeléséhez.

VII. Az adatkezelés alapelvei

 1. Az Adatkezelő az adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon végzi (jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság).
 2. Az Adatkezelő a személyes adatok gyűjtését csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból végzi, és azokat nem kezeli ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon (célhoz kötöttség).
 3. Az Adatkezelő az adatkezelést annak célja(i) szempontjából megfelelően és relevánsan, és a szükségesre korlátozva végzi (adattakarékosság). Ennek megfelelően az Adatkezelő nem gyűjt és nem tárol több adatot, mint amennyi az adatkezelés céljának a megvalósulásához feltétlenül szükséges.
 4. Az Adatkezelő adatkezelése pontos és naprakész. Az Adatkezelő minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törlésre vagy helyesbítésre kerüljenek (pontosság).
 5. Az Adatkezelő a személyes adatokat olyan formában tárolja, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé, figyelemmel a vonatkozó jogszabályokban meghatározott tárolási kötelezettségre (korlátozott tárolhatóság).
 6. Az Adatkezelő megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja a személyes adatok megfelelő biztonságát, ideértve a személyes adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet (integritás és bizalmas jelleg).
 7. Az Adatkezelő felelős a fentiekben részletezett alapelveknek való megfelelésért, továbbá a igazolja ezen megfelelést (elszámoltathatóság). Ennek értelmében az Adatkezelő gondoskodik a jelen tájékoztatóban foglaltak folyamatos érvényesüléséről, az adatkezelésének folyamatos felülvizsgálatáról és szükség esetén az adatkezelési eljárások módosításáról, kiegészítéséről. Az Adatkezelő a jogszabályi kötelezettségeknek való megfelelés igazolására dokumentációt készít.

VIII. Az adatkezelés időtartama

Önkéntes hozzájárulással kezelt adatok esetén a hozzájárulás megvonásáig, de legfeljebb a Ptk. 6:22. § szerinti 5 évig.

A szerződés alapján kezelt adat megőrzési ideje a Ptk. 6:22. § szerinti 5 év.

Törvényi előírás alapján kezelt adatok megőrzési ideje a törvényben előírt ideig (Sztv. 169. §), 8 évig.

IX. Adatbiztonság

Az Adatkezelő az Info tv. szerinti kötelezettségének megfelelően mindent megtesz annak érdekében, hogy gondoskodjon az Ügyfél adatainak biztonságáról, megteszi továbbá azokat a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Info tv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az Adatkezelő adatbázisában tárolt adatokhoz kizárólag az Adatkezelő erre kifejezett jogosultsággal rendelkező munkatársai férhetnek hozzá.

X. Az Ügyfél jogai és azok érvényesítése

Az Adatkezelő a GDPR rendelkezéseivel összhangban az alábbiakat biztosítja az Ügyfelek számára.

 • Tájékoztatáshoz való jog

A tájékoztatáshoz való jog minden adatkezelési jogalap vonatkozásában megilleti az érintettet. Az Adatkezelő tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújt tájékoztatást az érintettek számára. Az információkat írásban vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is – kell megadni.

 • Hozzáférés joga

A hozzáférés joga minden adatkezelési jogalap vonatkozásában megilleti az érintettet. Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 1. az adatkezelés céljai;
 2. az érintett személyes adatok kategóriái;
 3. azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat az Adatkezelő közölte vagy közölni fogja;
 4. adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
 5. az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, egyes jogalapokhoz kötött adatkezelés esetén ezen adatok törlését vagy kezelésének korlátozását, és egyes jogalapokhoz kötött adatkezelés esetén tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 6. a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 7. ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
 8. az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja.

 • Helyesbítéshez való jog

A helyesbítéshez való jog minden adatkezelési jogalap vonatkozásában megilleti az érintettet. A vállalkozás, az érintett erre irányuló kérelme esetén indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti az érintettre vonatkozóan pontatlanul kezelt személyes adatokat. Az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 • Törléshez (elfeledtetéshez) való jog

A törléshez (elfeledtetéshez) való jog nem illeti meg az érintettet automatikusan, minden jogalaphoz kapcsolódó adatkezelés vonatkozásában. Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törli az érintettre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 2. az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását (hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén), és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre a 17.és 18. pontok szerint alkalmazott adatkezelés jogalapok esetében (közhatalmi jogosítványon alapuló vagy jogos érdeken alapuló adatkezelés)
 4. a személyes adatok jogellenesen kerültek kezelésre;
 5. a személyes adatokat a vállalkozásra alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • Az adatkezelés korlátozáshoz való jog

A korlátozáshoz való jog minden adatkezelési jogalap vonatkozásában megilleti az Ügyfelet. Az Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez

Ha az adatkezelés az előző pont alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az Adatkezelő tájékoztatja a kötelezettségről mindazokat, akik számára a személyes adat továbbításra került.

 • Tiltakozás

A tiltakozás joga az érintettet a közhatalmi jogosítványon alapuló vagy jogos érdeken alapuló adatkezelés adatkezelési jogalapok esetében illeti meg. Az Adatkezelő az érintett tiltakozás iránti kérelme esetén a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

 • Adathordozhatósághoz való jog

Az adathordozhatósághoz való jog a hozzájáruláson vagy a szerződésen alapuló adatkezelés jogalap esetében illeti meg az érintettet, ha az adatkezelés automatizált módon történik.

Az Adatkezelő biztosítja, hogy érintett a rá vonatkozó, általa a vállalkozás számára rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá, hogy ezeket az adatokat az érintett egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

 • Bírósághoz fordulás joga

Amennyiben az Ügyfél úgy érzi, hogy az Adatkezelő megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogát, az Ügyfél a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az adatkezelő székhelye szerinti, vagy az érintett választása szerint az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. Ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az Adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. Az Adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

 • Hatósághoz fordulás joga

Az érintett panasszal fordulhat, ill. tájékoztatást kérhet a Hatóságtól is:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság
Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Email: ugyfelszolgalat@naih.hu
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
Weboldal: http://naih.hu​​

XI. A cookiek használata a weboldalon, valamint az e-mail címek marketing célú felhasználása

Amikor Ön a www.destra.hu oldalt olvassa, ez azzal is járhat, hogy cookie-kat vagy hasonló technológiákat használunk böngészőjének vagy eszközének azonosításához. A cookie egy kis fájl, amely akkor kerül az Ön számítógépére, amikor egy webhelyet keres fel. Amikor ismét felkeresi az adott webhelyet, a cookie-nak köszönhetően a webhely képes felismerni az Ön böngészőjét. A cookie-k tárolhatnak felhasználói beállításokat és egyéb információkat is. Más platformokon – ahol a cookie-k nem érhetők el vagy nem használhatók – egyéb technológiákat is használnak, amelyeknek a célja hasonlít a cookie-kéhoz: ilyen például a hirdetésazonosító az androidos mobileszközökön. Visszaállíthatja böngészője beállításait, hogy az utasítsa el az összes cookie-t, vagy hogy jelezze, ha a rendszer éppen egy cookie-t küld. Azonban lehet, hogy bizonyos webhelyfunkciók vagy szolgáltatások nem fognak megfelelően működni cookie-k nélkül.

A regisztráció során megadott email címre reklámot tartalmazó levelet az Adatkezelő kizárólag abban az esetben küld, amennyiben ahhoz az Ügyfél előzetesen, kifejezetten hozzájárult. A hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás és indokolás nélkül visszavonható, a reklámot tartalmazó email alján elhelyezett link segítségével.

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatvédelmi Tájékoztatót bármikor, akár előzetes értesítés nélkül frissítse, módosítsa, a módosított változatot a www.destra.hu weboldalon közzé tegye. A tájékoztató az alábbi linken érhető el: www.destra.hu/adatvédelem

Az Adatvédelmi tájékoztató 2018. május 25. napján lép hatályba

DESTRA Kft.