hu
vagy bejelentkezés a következővel
vagy regisztráció a következővel

Általános bérleti feltételek

ÁLTALÁNOS BÉRLETI FELTÉTELEK

a DESTRA Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 3795 Hangács, Rákóczi út 43.; cégjegyzékszám:05-09-022917, adószám: 10233775-2-05), mint bérbeadó (a továbbiakban „Bérbeadó”) által megkötött, határozott időre szóló gépjármű bérleti szerződésekhez.

1. Általános rendelkezések

1.1. Az Általános Bérleti Feltételek (ÁBF) azon általános rendelkezéseket tartalmazza, melyek a DESTRA Kft., mint Bérbeadó, és a vele szerződő Bérlő (a továbbiakban „Bérlő”, együttesen „Felek”) között létrejött, a Bérlő által kiválasztott gépjárműre vonatkozó egyedi bérleti szerződésekre kell alkalmazni. A jelen Általános Bérleti Feltételek alkalmazása során bérleti szerződés alatt az egyedi bérleti szerződés, az általános bérleti feltételek, valamint a díjtájékoztató együttesen értendők.

1.2. A bérleti szerződés célja a bérlet tárgyát képező gépjármű használati jogának időleges, ellenérték fejében történő átengedése tulajdonjog átruházása nélkül.

1.3. A bérlet tárgya a bérleti szerződés megkötését megelőzően a Bérlő által közvetlenül kiválasztott, és a bérleti szerződésben egyedileg megjelölt személygépjármű, valamint annak tartozékai és felszerelései. Bérbeadó kijelenti, hogy a gépjármű a saját tulajdonát képezi, vagy érvényben lévő más szerződések értelmében joga van teljes körűen rendelkezni felette.

1.4. A bérlet időtartama a bérelt gépjármű átvételétől annak visszaadásáig tart.

1.5. Egy bérleti nap 24 órából áll, mely a bérleti szerződésben feltüntetett időpontban kezdődik. A bérlet minimális időtartama 1 nap, türelmi idő (késedelem esetén) 1 óra.

1.6. Bérlő a bérleti időtartamának lejárta előtt legalább 24 órával személyesen vagy a bérleti időtartamának lejárta előtt legalább 72 órával telefonon vagy e-mailben illetve a Bérbeadó honlapján keresztül jelentheti be a bérlet meghosszabbítására vonatkozó kérelmét Bérbeadónak. A bérleti szerződés meghosszabbítása csak akkor válik érvényessé, ha egyrészt személyes meghosszabbítás esetén az egyedi bérleti szerződés vonatkozó pontjában a felek a meghosszabbítás tényét, időpontját, időtartamát rögzítik és aláírják, vagy a telefonos, e-mailben és a honlapon előterjesztett kérelem esetén Bérbeadó a meghosszabbítást e-mailben jóváhagyja a Bérlő pedig az aláírt módosított szerződést e-mail útján megküldi részére. Másrészt a Bérbeadó a meghosszabbított időszakra vonatkozó bérleti díj számlát átadja/megküldi Bérlőnek, és a Bérlő a meghosszabbított bérleti időszakra járó bérleti díjat megfizeti. Bérbeadó a szerződést meghosszabbítani nem köteles. Ha a hosszabbítás igazolható módon nem történik meg, a szerződés automatikusan, azonnali hatállyal a lejárat napján érvényét veszti.

2. A bérlet személyi feltételei

2.1. Amennyiben a Bérlő jogi személy, abban az esetben a bérleti szerződés megkötésének feltétele 30 napnál nem régebbi cégkivonat, a jogi személy képviseletére jogosult személytől aláírási címpéldány vagy aláírás minta, képviseletre nem jogosult aláíró esetében a jogi személytől származó, a bérleti szerződés megkötésére vonatkozó közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás Bérbeadó részére történő, a bérleti szerződés aláírását megelőző bemutatása.

2.2. A magánszemély Bérlő, valamint a jogi személy Bérlő képviseletében eljáró személy személyazonosságát érvényes személyigazolvánnyal és lakcímkártyával, vagy útlevéllel köteles igazolni Bérbeadó részére. Bérlő, illetve a Bérlő képviseletében eljáró személy hozzájárul ahhoz, hogy személyazonosító okmányáról (személyi igazolvány, lakcímkártya, útlevél), továbbá vezetői engedélyéről Bérbeadó másolatot készítsen, személyes adatait a jogszabályi keretek között kezelje.

2.3. A gépjárművet kizárólag a Bérlő, valamint a bérleti szerződésben feltüntetett, Bérbeadó által feljogosított személyek vezethetik. A Bérlőn túl a bérleti szerződésben járművezetőként csak az a személy tüntethető fel, aki a bérleti szerződés aláírásának időpontjában a 21. életévét betöltötte, legalább három éve rendelkezik érvényes vezetői engedéllyel, továbbá 2 éven belül nem marasztalták el járművezetéssel kapcsolatos büntető, vagy szabálysértési eljárásban. A bérleti szerződés aláírásának időpontjában 21. életévét betöltött, de még a 25. életévét el nem érő személy csak pótdíj fizetése ellenében kaphat felhatalmazást Bérbeadótól a jármű vezetésére. Minden, a bérleti szerződésben feltűntetett járművezető személyazonosságát köteles érvényes személyigazolvánnyal vagy útlevéllel, járművezetésre való jogosultságát érvényes járművezetői engedéllyel igazolni, melyet a Bérbeadó képviselője a szerződés megkötésekor ellenőriz.

2.4. Az Európai Unión kívüli, valamint a nem latin betűkkel íródott vezetői engedély kizárólag a Nemzetközi Jogosítvánnyal együtt érvényes.

2.5. Magánszemély bérlő kifejezetten akként nyilatkozik, hogy cselekvőképes, ügyletkötési képességében nincs korlátozva, vagyon elleni bűncselekmény elkövetése miatt elmarasztalva nem volt, a szerződés megkötésének időpontjában ellene büntetőeljárás nincs folyamatban. A jogi személy Bérlő képviseletében eljáró személy akként nyilatkozik, hogy a jogi személlyel szemben csőd-, felszámolási-, végelszámolási-, kényszertörlési,- törlési eljárás a szerződés megkötésének időpontjában nincs folyamatban, ő maga cselekvőképes, ügyletkötési képességében nincs korlátozva, vagyon elleni bűncselekmény elkövetése miatt nem marasztalták el, vele szemben a szerződés megkötésének időpontjában büntetőeljárás nincs folyamatban. Amennyiben a bérlet időtartama alatt indul a jogi személy Bérlő ellen a fenti eljárások valamelyike, arról Bérbeadót haladéktalanul értesíteni köteles, az értesítés elmaradásából származó károkért Bérlő teljes körű kártérítési felelősséggel tartozik.

2.6. A bérleti szerződés létrejöttének további feltétele, hogy a Bérlő a szerződés megkötésekor a Bérbeadó www.destra.hu honlapján az egyes gépjárművek mellett feltüntetett és azokra egyedileg meghatározott összegű óvadékot megfizessen a 4.3. pontban foglaltaknak megfelelően.

2.7. Magánszemély Bérlő a bérleti szerződés aláírásával akként nyilatkozik, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: "Infotv.") rögzített jogai ismeretében, a Bérbeadó által részére nyújtott tájékoztatást követően, a bérleti szerződésben szereplő, valamint a bérleti szerződéssel összefüggésben a Bérbeadó tudomására jutott személyes adatainak kezeléséhez és esetleges továbbításához a bérleti szerződésben foglaltak teljesítése céljából hozzájárul. Bérlő az Infotv. rendelkezései szerint adatai kezeléséről Bérbeadótól tájékoztatást kérhet, kérheti személyes adatai törlését, illetve tiltakozhat adatai kezelése ellen. A magánszemély Bérlő tudomásul veszi, hogy a hozzájárulásával felvett személyes adatait a Bérbeadó a személyes adatok védelméhez fűződő jog arányos korlátozásával, további külön hozzájárulás nélkül, valamint a hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti. A Bérlő tiltakozhat a Bérbeadónál a személyes adatai kezelése ellen az Infotv. 21. § (1) bekezdése szerinti esetekben, valamint a jogai megsértése esetén, továbbá kártérítési, ill. sérelemdíjból eredő követelése érvényesítése érdekében bírósághoz, illetve személyes adatai kezelésével kapcsolatos jogsérelem bekövetkezése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is fordulhat. Bérlő úgy nyilatkozik, hogy az adatkezelés megkezdése előtt jogairól egyértelmű és részletes tájékoztatást kapott, azt megértette és elfogadta, továbbá tudomásul veszi, hogy az adatkezelés – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - a jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévülését követő 5 évig tart.

3. Felek jogai és kötelezettségei

3.1. Bérbeadó a gépjárművet közúti közlekedésre alkalmas műszaki, tiszta, és az átadás-átvételkor rögzített esztétikai és műszaki állapotban, a szükséges tartozékokkal, felszerelésekkel és okmányokkal együtt adja át Bérlőnek, aki a bérleti időszak végén a fent leírt állapotban köteles azt a Bérbeadónak visszaadni.

3.2. Bérlő az általa vezetőként megjelölt személy magatartásáért, továbbá a gépjárműért és tartozékaiért, felszereléseiért teljes felelősséggel tartozik. A Bérlő, illetve a járművezetőként megjelölt személy köteles a gépjárművet a közúti közlekedésre vonatkozó bel- és külföldi jogszabályoknak megfelelően, a jármű típusára vonatkozó kezelési és használati útmutató szerint használni, állagát és annak – különösen az egyedi szerződésben is meghatározott - tartozékait, felszereléseit megóvni, okmányait a legnagyobb gondossággal kezelni. Bérlő felel minden olyan kárért, amely a bérleti jogviszony ideje alatt a jelen pontban rögzítettek megszegésével keletkezett és a Bérbeadó számára sem CASCO biztosítás útján, sem egyéb módon nem kerül megtérítésre.

3.3. Bérlő a gépjárművet kizárólag Magyarország területén, valamint a CASCO biztosítás területi hatálya alá tartozó országokban használhatja. Bérlő a gépjárművet az egyedi bérleti szerződés megkötésekor bejelentett előzetes kérelmére, a Bérbeadó előzetes írásbeli hozzájárulásával viheti külföldre, azon belül is az egyedi bérleti szerződésben rögzített, a CASCO biztosítás hatálya alá tartozó országokba. Bérbeadó a gépjármű külföldre való kivitelének engedélyezését indoklás nélkül megtagadhatja. Bérlő tudomásul veszi, hogy a jármű külföldön történő használata esetén az esetleges műszaki mentés a távolságtól függően késedelemmel járhat.

3.4. Bérlő köteles a gépjárművet annak elhagyásakor minden esetben lezárni, a forgalmi engedélyét és kulcsait mindig magánál tartani, a rendelkezésre álló minden eszközzel megvédeni a lopástól, vele lehetőleg őrzött vagy zárt helyen parkolni. Ha a CASCO biztosítás terhére a lopáskár, mint biztosítási esemény a Bérlő érdekkörébe eső okból nem rendezhető, abban az esetben a Bérlő a gépjármű teljes forgalmi értékét köteles megtéríteni. Az indítókulcs (szervizkulcs), a forgalmi engedély, illetve a rendszám elvesztése esetén a pótlásukkal kapcsolatosan felmerülő összes költség, és minden ebből eredő kár Bérlőt terheli.

3.5. Tilos a gépjárművet

 • másnak eladni, elajándékozni, további hasznosításba, különösen bérbe-, kölcsönadni, biztosítékul átadni vagy zálogjoggal megterhelni;
 • üzletszerű személy-, vagy áruszállításra használni;
 • vezetésére nem jogosult, vagy a vezetési képességre hátrányosan ható szer (alkohol, gyógyszer, kábítószer stb.) befolyása alatt álló, illetve vezetésre betegsége okán képtelen személynek átengedni;
 • oktatásra, autóversenyzésre, vontatásra, tesztvezetésre, egyéb rendeltetéstől eltérő tevékenységre használni;
 • tilos továbbá a gépjárműben dohányozni.

A fentiekben említett esetekből származó költségeket és károkat, valamint a jelen ÁBF-ben rögzített kötbért a Bérlő teljes egészében megtéríteni köteles.

3.6. Bérlő az adott gépjármű üzeme szerinti, a gépjárműre vonatkozó gyári ajánlásában előírt minőségű üzemanyagot köteles a gépjárműbe tankolni és minden egyes üzemanyag tankolásról a töltőállomásokon nyugtát/számlát kérni, azt a visszaadáskor Bérbeadónak bemutatni. Az ettől eltérő eljárása kapcsán történő nem megfelelő tankolásból eredő minden meghibásodás költségét (üzemanyagcsere, javítás, stb.) megtéríteni tartozik. A Bérlő az átadáskor rögzített üzemanyag mennyiséggel köteles a járművet Bérbeadónak visszaszolgáltatni. Ha az üzemanyagszint visszavételkor alacsonyabb, mint a kiadáskor rögzített mennyiség, Bérlő köteles a pótolt üzemanyag díját, valamint egyszeri 5.000,- Ft + ÁFA összegű üzemanyag töltési díjat megfizetni Bérbeadónak.

3.7. Bérbeadó szerződéskötésre nem köteles, - az előzetes foglalás ellenére is - indoklás nélkül megtagadhatja a gépjármű bérbeadását, ha a bérleti díj megfizetését, a gépkocsi rendeltetésszerű használatát, illetve állagának megóvását nem látja Bérlő részéről biztosítottnak.

3.8. Bérlő köteles Bérbeadót a bérleti szerződésben feltűntetett levelezési címének, valamint e-mail és telefonos elérhetőségének változásáról haladéktalanul értesíteni. Bérlő tudomásul veszi, hogy a Bérbeadó által részére megküldött ajánlott leveleket a posta által igazolt feladás napjától számított 5. munkanapon Bérbeadó kézbesítettnek tekinti, e-mail útján küldött levelet pedig akkor, amikor az a Bérlő számára hozzáférhetővé válik.

3.9. Személyi sérüléssel, vagy 15.000 Ft-ot meghaladó anyagi kárral járó baleset, lopás, vagy feltörés esetén Bérlő köteles rendőri intézkedést kérni, és rendőrségi eljárást kezdeményezni. Ha a balesetben résztvevő külföldi állampolgár, rendőri intézkedés minden esetben kötelező. Bérlő köteles a kárrendezéshez szükséges papírokat kitölteni. Amennyiben a fentiekben említett dokumentumok hiányában, vagy kitöltési mulasztás esetén a biztosító a kár teljes körű megtérítését megtagadja, úgy Bérlő köteles az összes felmerülő kárt Bérbeadónak megtéríteni. Bérlő tudomásul veszi, hogy a Bérbeadó végzi a Bérlő által esetlegesen sérülten visszaadott gépjármű biztosító általi kárfelmérésével, és minden egyéb kárral kapcsolatos ügyintézést. A gépjármű javíttatásáról kizárólag Bérbeadó gondoskodhat. Minden a bérlet tartama alatti káreseménnyel kapcsolatban Bérlő köteles Bérbeadó rendelkezésére állni, a káreseményről/balesetről részletes beszámolót adni, szükség esetén felhívásra (pl.: a biztosítótársaság, vagy a hatóságok, bíróságok előtt) vallomást tenni.

3.10. A gépjármű átadására a Bérbeadó honlapján ingyenesnek megjelölt helyen kerül sor, amennyiben Bérlő ettől eltérő helyen – akár külföldi, akár belföld helyszín megjelölésével - kéri a gépjármű átadását, abban az esetben a Bérbeadó telephelytől számítva oda-vissza útra 250,- Ft/km díjat, de minimum 5.000,- Ft + Áfa díjat jogosult a kiszállásért Bérbeadó felszámolni.

A gépjármű átadásakor Bérlő és Bérbeadó jelen lévő alkalmazottja rögzíti a bérautó bérlet szempontjából releváns adatait pl.: átadáskori állapot, km óra- és üzemanyagállás stb.

4. Bérleti díj, óvadék, kezesség

4.1.A Bérlő az általa kiválasztott gépjárműnek a bérleti időszakra vonatkozó teljes, általános forgalmi adóval növelt bérleti díját előre köteles megfizetni Bérbeadónak, valamint köteles az adott gépjárműre egyedileg meghatározott, a www.destra.hu oldalon feltüntetett óvadék összeget is teljesíteni. A bérleti időn belül visszaadott bérgépjármű után nem jár vissza bérleti díj. Amennyiben a bérleti szerződés meghosszabbításra kerül, a meghosszabbított időszakra vonatkozó bérleti díjat a szerződés meghosszabbításának napján köteles teljes egészében előre megfizetni. 30 napot meghaladó tartós bérlet esetén minden hónap 1. napjáig köteles a Bérlő az adott hónapra vonatkozó bérleti díjat megfizetni Bérbeadónak, az esetleges tört hónap bérleti díjával az első bérleti díj részlet emelkedik. A bérleti díj megfizetéséről Bérbeadó számlát állít ki. Késedelem esetén Bérlő az adott gépjárműre vonatkozó napi díj kétszeresének megfelelő összegű késedelmi kötbért köteles megfizetni Bérbeadónak.

4.2. Bérlő a bérleti díjat Bérbeadó által kiállított számla alapján készpénzben, illetőleg előzetes jelzése alapján hitelkártyával/bankkártyával, valamint a www.destra.hu weboldalon található online fizetési módozat igénybevételével egyenlítheti ki. A bérleti díj készpénzben való megfizetése történhet Forint (HUF), valamint Euro (EUR) pénznemekben. Hitelkártyával/bankkártyával történő, illetve online fizetés esetén a bérleti díj Forint alapon kerül elszámolásra, ebben az esetben az Euro (EUR) összeg tájékoztató jellegű, az átváltásnál a K&H Bank mindenkori érvényes vételi árfolyama kerül alkalmazásra. Az óvadék összege minden fizetési módozat esetében Forint alapon kerül elszámolásra.

4.3. Bérlő köteles a szükséges bankkártya/hitelkártya adatai, és a bankok által esetegesen kért egyéb nyilatkozatok megadásával lehetővé tenni az óvadék összegének a bankkártyához/hitelkártyához tartozó pénzforgalmi számlán történő zárolását és a zárolt összegből való közvetlen Bérbeadó általi kielégítést, melyhez Bérlő kifejezett és visszavonhatatlan hozzájárulását adja. Az óvadék összege ebben az esetben a Bérlő bankjához intézett zárolási kérelme alapján kerül zárolásra Bérlő bankkártyájához/hitelkártyájához tartozó pénzforgalmi számláján. Bérlő vállalja, hogy a gépjármű átvételét megelőzően intézkedik a számlavezető bankjánál az óvadék zárolásához, és egyben Bérbeadónak a zárolt összegből történő közvetlen kielégítéséhez szükséges kérelmek, nyilatkozatok, formanyomtatványok beszerzéséről. Bérlő továbbá Bérbeadó felhívására köteles számlavezető bankjától beszerezni és kitölteni az óvadékból nem fedezett összegek inkasszálására vonatkozó egyedi formanyomtatványt, és abból 1 példányt Bérbeadónak eljuttatni. Amennyiben Bérlő ezen – további inkasszálást lehetővé tevő – kötelezettségének nem tesz eleget, úgy az óvadékkal nem fedezett összeg háromszorosának megfelelő kötbér fizetésére köteles.

4.4. Bérlő köteles a 4.3. alpontban rögzített óvadék zárolásához való hozzájárulásával egyidejűleg ahhoz is kifejezett és visszavonhatatlan hozzájárulását adni, hogy a Bérbeadó a bérlet tartama alatt keletkezett, jelen pontban felsorolt költségek, bírságok, károk és kötbérek tekintetében az óvadékból közvetlen kielégítést nyerjen az általa kiállított számla Bérlőnek történő egyidejű megküldése mellett.

A Bérlő részéről adott óvadék egyrészt biztosítékul szolgál a gépjárműben bekövetkezett és más által nem térített károk megtérülésért, különösen a Bérlő saját hibájából bekövetkezett és a CASCO biztosítás által nem fedezett károk tekintetében (pl. szándékos károkozás, ittas vezetés, lopáskár esetén kulcs elvesztése stb.).

Másrészt a bérlet tartama alatt keletkezett a bírságok és pótdíjak (pl. gyorshajtási bírság, parkolási-, vagy autópálya pótdíjak stb.) is elsődlegesen az óvadékból kerülnek levonásra a 6.4 alpontban foglaltaknak megfelelően.

Harmadrészt a Bérlő tudomásul veszi és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az óvadék összegéből az alábbi esetekben Bérbeadó kielégíthesse a Bérlővel szembeni esetlegesen fennálló további követeléseit is:

4.5. Bérbeadó a Bérlő esetleges kártérítési felelősségével vagy egyéb tartozásával (pl. gyorshajtási bírság, parkolási-, autópálya pótdíjak, kötbérek) kapcsolatos függő kérdések miatt a gépjármű visszavételét követő 60. napig, de - ha a gépjármű visszaszolgáltatása után (akár a visszavételkor a szemrevételezéses átvizsgálása során, akár azt követően) megállapítást nyer, illetve az egyedi bérleti szerződésben a „megjegyzés visszavételkor” részben maga a Bérlő arról nyilatkozik, hogy saját- vagy idegen hibás balesetnek volt részese - legalább a kárrendezési (esetlegesen polgári peres) eljárás, valamint a szabálysértési, büntető- illetve közigazgatási eljárás befejezéséig jogosult visszatartani az óvadék összegét.

Az óvadék zárolásának feloldásáról – ha az óvadék nem kerül felhasználásra – Bérbeadó a gépjármű szerződésszerű visszaadását követő 60. napon intézkedik. A feloldás kezdeményezésén túl Bérbeadót semmilyen felelősség nem terheli a zárolt összeggel kapcsolatosan, illetve a további banki ügyintézés kapcsán.

Amennyiben a köbér igények, bírságok, pótdíjak elszámolása után a fennmaradó óvadék összeg nem éri el az ÁBF 5.7 és 5.8. pontjaiban meghatározott önrészek összegét, úgy Bérlő a kárrendezés befejezéséig haladéktalanul – legkésőbb a Bérbeadói felhívás után 48 órán belül - köteles az óvadékot kiegészíteni, és visszavonhatatlanul hozzájárulni ahhoz, hogy hitelkártyáján/bankszámláján a különbözet Bérbeadó által utólagosan leterhelésre kerüljön. Amennyiben Bérlő ezen óvadék kiegészítési kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a hiányzó óvadék összeg háromszorosának megfelelő kötbér fizetésére köteles.

Miután az óvadék összegéből a költségek, kötbérek, illetve a kárrendezési eljárás befejeződésével a kárösszegek levonására kerültek, úgy az eljárások befejeződése után az óvadék esetleges maradék összegére Bérbeadó gondoskodik az óvadék zárolásának feloldásáról.

4.6. Jogi személy bérlő esetén az egyedi bérleti szerződésben feltűntetett, a gépjárművet konkrétan használó személy készfizető kezességet vállal a Bérlővel a bérleti szerződésből adódó minden fizetési kötelezettség azonnali teljesítésére. A kezességet vállaló személy is köteles a bérleti szerződést kézfizető kezesként aláírni.

4.7. Bérbeadó tartós bérlet esetén Bérlői elfogadó nyilatkozat és szerződés módosítás hiányában is jogosult a bérleti díjak egyoldalú módosítására ÁFA növekedés, esetlegesen jelen szerződés tárgyát érintő új adók vagy illetékek megjelenése, saját hibás károk miatti biztosítási díj növekedése okán, mely egyoldalú módosítási lehetőséget Bérlő kifejezetten elfogad.

5. Kötelező szerviz, javítás, káresemény

5.1. A bérleti díj a bérleti időszakra arányosan számított és az adott gépjárműre vonatkozó konkrét ajánlaton megjelölt átlagos napi futás teljesítmény mellett tartalmazza a rendeltetésszerű használattal kapcsolatos karbantartási és javítási költségeket. Túlfutás esetén gépjármű típustól függően a Bérbeadó honlapján található táblázatban rögzített díj kerül kiszámlázásra a gépjármű visszaadásával egyidejűleg, mely megtérítésére Bérlő köteles.

5.2. Bérlő köteles a szerződéskötéskor meghatározásra kerülő km-számláló állásánál – de legalább havonta egyszer – a gépjárművet Bérbeadó telephelyén felülvizsgálatra bemutatni. Amennyiben a gépjármű kijelzi a következő szerviz esedékességét, a Bérlő haladéktalanul köteles jelezni Bérbeadónak. Amennyiben Bérlő ezen kötelezettségeit elmulasztja, a tűrés túllépését követően minden megkezdett száz kilométer után az adott gépjármű kategória normál napi listaárát tartozik megfizetni, valamint viselni tartozik még a túllépéssel okozott minden járulékos kárt is. Revízióra leadott gépjármű helyett – ha a felülvizsgálat időtartama hat órát meghaladja – Bérbeadó Bérlőnek cseregépjárművet biztosít, ha a revízióra való jelentkezést legalább 7 munkanappal előbb jelezte.

5.3. Bérlő a kilométer-számláló meghibásodását haladéktalanul köteles Bérbeadónak jelenteni. Ha a bejelentés elmarad, vagy a számláló pecsétjét, plombáját megrongálták, illetve a számláló szerkezetet bármely módon kiiktatták vagy kikapcsolták, Bérlő a bérlet teljes időtartamára a mindenkori listaár alapján a napi bérleti díj kétszeresét, valamint a gépjármű forgalmi értékének 10%-ának megfelelő összegű kötbért és a gépjármű javításának teljes költségét köteles megfizetni.

5.4. Bérbeadó hozzájárulása nélkül – eltekintve az üzemszerű működéssel együtt járó folyadékszint utántöltésektől, illetve a továbbhaladáshoz nélkülözhetetlen hibaelhárítástól (pl. olajutántöltés, defektelhárítás) – Bérlő a gépjárművön javítási munkákat nem végezhet, vagy végeztethet. Amennyiben a továbbhaladáshoz nélkülözhetetlen hibaelhárítással kapcsolatos költséget Bérlő fizette, a Bérbeadó a hibaelhárítás költségeit a nevére kiállított számla ellenében, legfeljebb 15.000,- Ft összegig fedezi. Bérbeadó a Bérlő bejelentését követően köteles a gépjármű hibájának elhárításáról a lehető leggyorsabban gondoskodni.

5.5. Bérbeadó kijelenti, hogy a bérlet tárgyát képező gépjármű rendelkezik a törvény által előírt kötelező-gépjármű felelősségbiztosítással, és CASCO biztosítással. A bérbe adott gépjárműre megkötött teljes körű CASCO biztosítás kizárólag a gépjárművet biztosítja, ami nem vonatkozik a gépjárműben utazókra és csomagjaikra. A CASCO biztosítás kizárólag Magyarországon és a CASCO biztosítási feltételekben megjelölt országokban érvényes. Engedély nélküli területen való használat esetén Bérlő a teljes kárt köteles megtéríteni Bérbeadónak.

5.6. A gépjármű rendeltetésszerű használata közben fellépő műszaki meghibásodás, illetve a gépjárművet ért káresemény esetén Bérlő köteles haladéktalanul Bérbeadót értesíteni, és egyben – az elvárhatóság mértékében – a gépjármű biztonságos elhelyezéséről gondoskodni. Ha elszenvedett baleset következtében a gépjármű átmenetileg használhatatlanná válik, Bérbeadó változatlan feltételekkel köteles másik gépjárművet Bérlő részére biztosítani. Saját hibás káreseményt követően a Bérlő igénye esetén cseregépjármű kizárólag az önrész megfizetése után bocsátható Bérlő rendelkezésére, a kiszállítási költségek Bérlő általi átvállalása mellett. A Bérlő saját hibás káresemény esetén a sérült jármű bérleti díját a javítás idején is köteles megfizetni, ezen felül cseregépjármű igénybevétele esetén a cseregépjármű bérleti díját is párhuzamosan megfizetni tartozik a bérlete idejére, legfeljebb a sérült jármű helyreállításáig. Amennyiben a sérült jármű helyreállítása megtörtént, a csereautót Bérbeadó visszaveszi, és a helyreállított járművet adja át Bérlőnek.

5.7. Ha bérelt gépjármű idegen hibás káreseménye esetén a keletkezett kár helyreállítását harmadik személy felelősségbiztosítása alapján teljes egészében nem lehet rendezni, Bérlő önrészként a javítási számlában feltüntetett nettó érték 20 %-át, de minimum 150 000 HUF összeget köteles Bérbeadónak legkésőbb a javításról szóló számla átvételekor megfizetni. Sérülés esetén Bérbeadó jogosult Bérlő hitelkártyájáról és bankszámlájáról a zárolt összeget a javítás teljes idejére – vagy amíg a javítás költségének pontos összege nem válik ismertté – egészében visszatartani.

5.8. Totálkár és lopáskár esetén a Bérlő által megfizetendő önrész a jármű egy éves koráig a listaárának 10 %-a, majd a gépjármű korának előrehaladtával a megfizetendő önrész összege minden megkezdett év esetén 1 %-kal csökken. A csökkenés mértéke normál kamattal és semmiképpen sem kamatos kamattal kalkulálandó. A gépjármű ellopása esetén Bérlő köteles az önrészt Bérbeadónak a nyomozás lezárásáról szóló határozat hiányában is a lopás dátumától számított maximum 72 órán belül megfizetni. Amennyiben lopáskár vagy totálkárnál az óvadékként elkülönített összeg nem fedezi a gépjármű fentiekben meghatározott önrészét, úgy Bérlő Bérbeadó felhívására köteles számlavezető bankjától beszerezni és kitölteni az óvadékból nem fedezett összegek inkasszálására vonatkozó egyedi formanyomtatványt, és abból 1 példányt Bérbeadónak eljuttatni. Amennyiben Bérlő ezen – további inkasszálást lehetővé tevő – kötelezettségének nem tesz eleget, úgy az óvadékkal nem fedezett összeg háromszorosának megfelelő kötbér fizetésére köteles.

Üvegkár esetén Bérlőt a kárösszeg 20 %-a terheli. Azon káreseményeknél, melyeknél a biztosítótársaság a kártérítés során levonással él, vagy azt nem téríti, úgy a meg nem térített összeget Bérlő köteles egészben átvállalni, amit Bérlő visszavonhatatlanul elismer.

CASCO biztosítás alá nem vonható tételek (antenna, fenéklemez és az alatti részek, belső tér, gumiabroncsok, felni, külső tükrök, stb.) sérülése/hiánya esetén a költségek térítése teljes mértékben Bérlőt terhelik.

6. A gépjármű visszaszolgáltatása

6.1. Felek a jármű visszaadásakor együttes jelenlétükben veszik fel a jegyzőkönyvet, melyben foglaltak valódiságát a jegyzőkönyvön aláírásuk igazolja. A bérlet időtartamának lejártakor Bérlő köteles a gépjárművet a szerződésben meghatározott, vagy a Bérbeadó által gépjármű visszavételre megadott helyen, Bérbeadó nyitvatartási idején belül, hétfőtől-péntekig 8:00 órától 18:00-ig az összes átvett tartozékkal és dokumentummal együtt – a normál elhasználódást kivéve – az átvételkori állapotnak megfelelően, kár- és hibamentesen, üzemképesen és tisztán Bérbeadónak visszaadni, ellenkező esetben Bérbeadó jogosult az óvadékból ez irányú költségeit fedezni és kiszámlázni. A bérleti idő a szerződésben meghatározott visszaadási napján, az átvétel időpontjával megegyező időben (óra, perc) jár le. Amennyiben a Bérlő munkaidőn kívül, 18:00 és 08:00 óra között, továbbá hétvégén vagy munkaszüneti napon kívánja a gépkocsit átvenni, vagy Bérbeadónak visszaadni, a kiadás vagy visszavétel többletköltsége alkalmanként 5.000,- Ft + Áfa. Bérlő a járművet kizárólag a Bérbeadó munkatársainak adhatja át, azt szervizben, repülőtéren, szállodai portán, harmadik személynek stb. nem adhatja le. A jogosulatlan személynek történő átadásból származó károkért Bérlő teljes felelősséggel tartozik. A gépjármű visszaadása a felek által az egyedi szerződésben, vagy a Bérbeadó honlapján ingyenesnek megjelölt helyen történik, amennyiben Bérlő ettől eltérő helyen kívánja a gépjárművet visszaadni, abban az esetben a telephelytől számítva 250,- Ft/km díjat, de minimum 5 000 Ft + Áfa díjat jogosult Bérbeadó felszámolni, melybe a kiszállás oda - és visszaútja is beleszámít.

6.2. Amennyiben Bérlő a gépjárművet késedelmesen szolgáltatja vissza Bérbeadónak, minden megkezdett nap után az egy napi bérleti díj kétszeresének megfelelő összegű kötbért köteles megfizetni. Késedelmes visszaadásnak minősül, ha a Bérlő az ÁBF 1.5 alpontjában meghatározott türelmi időn túl szolgáltatja vissza a gépjárművet, illetve késedelmes visszaadásnak minősül, amennyiben Bérbeadó nyitvatartási idején kívül kívánja Bérlő a gépjárművet a Bérbeadó részére átadni. Nem számít késedelmes visszaadásnak azonban az az eset, amikor Bérlő a részére munkaidőn kívül átadott gépjárművet a bérleti időszak lejártakor, a visszaadás napján az átvétellel megegyező időpontban, tehát munkaidőn túl adja vissza. Ebben az esetben 6.1. pontban rögzítettek szerint a Bérlő a munkaidőn túli átadás és a munkaidőn túli átvétel díját köteles megfizetni Bérbeadónak, nem a késedelmi kötbért.

Amennyiben a Bérlő a bérleti időtartam lejárta után a gépjárművet nem szolgáltatja haladéktalanul vissza, úgy nem csak a jelen pontban megjelölt késedelmi kötbért köteles fizetni, (amely a naponta a napi bérleti díj kétszerese), de – Bérbeadó jogosult előzetes értesítés nélkül intézkedni a bérlet tárgyának – akár önhatalom igénybe vételével történő – elszállításáról, a Bérlő egyidejű értesítése mellett. Amennyiben a gépjármű műholdas nyomkövetővel felszerelt, Bérbeadó jogosult az autó műholdas nyomkövetője alapján a gépkocsi helyét beazonosítani. Amennyiben a Bérlő a bérlet tárgyát képező gépjárművet a bérlet lejártakor nem szolgáltatja vissza a Bérbeadó részére, és ebből kifolyólag a gépjármű visszaszármaztatásáról gondoskodni kell, erre az esetre a Bérlő a Bérbeadóval szembeni birtokvédelmi jogáról lemond.

Bérlő köteles minden a nem szerződésszerű visszaszolgáltatásból eredő költséget megtéríteni.

Ha a bérleti időtartam lejárta után a gépjárművet nem szolgáltatja haladéktalanul vissza, és késedelmét megfelelően nem menti ki Bérbeadónál, illetve ha más kimentésre utaló körülmény nem merül fel, úgy Bérbeadó vélelmezi, hogy Bérlő a gépkocsi vonatkozásában a Büntető Törvénykönyvről szól 2012. évi C. törvény ( Btk.) 372.§ -ba ütköző sikkasztás bűntettét követte el, ezért jogosult Bérlő ellen feljelentést tenni, illetve a gépkocsit köröztetni.

6.3. Ha a bérelt gépjármű átadott tartozékai hiányoznak vagy megsérültek, úgy azok pótlásának költségeit Bérlő köteles megfizetni. Ha a gépjármű aránytalanul szennyezett állapotban kerül visszaadásra (kívül és/vagy belül), akkor a Bérlő extra tisztítási költség megfizetésére köteles, melynek összege 100.000,- Ft. A gépjármű aránytalan szennyezettségét a felek a jegyzőkönyvben tételesen rögzítik. Visszavétel során tapasztalt dohányzás által okozott károk és szennyeződések (beleértve a dohányzás okozta kellemetlen szagokat is) esetén a gépjármű legmagasabb napi bérleti díjának 30-szorosát köteles kötbérként Bérlő megfizetni.

A bérleti idő alatt elkövetett szabálysértésekért (pl. gyorshajtás, parkolás, autópálya pótdíj egyéb szabálysértések stb.) Bérlő teljes felelősséget vállal és tudomásul veszi, hogy azok költségei őt terhelik, egyben hozzájárul adatainak kiadásához a rendőrségi- és egyéb szabálysértési eljárásokkal kapcsolatosan, illetve engedélyezi, hogy a büntetés összege – az ügyintézési díjjal növelt értékben az óvadékból levonásra kerülhessen.

6.4. A Bérlőt terheli a gépjármű birtoklása alatt született bírságok és pótdíjak megfizetése. A pótdíjak és bírságok kezelése az alábbi rendszer alapján történik:

Bérbeadó a bírság/pótdíj kézhezvételét követően azonnal, legfeljebb 2 munkanapon belül az értesítő továbbküldésével e-mailben értesíti Bérlőt a bírságról, és az esetleges szabálysértésről, egyben levélben megküldi eredetben részére a fizetési felszólítást, és csekket, melyen szereplő összeget Bérlő közvetlenül köteles a jogosult felé teljesíteni.

Amennyiben Bérlő nem teljesíti a bírság/pótdíj befizetési kötelezettségét, és Bérbeadó újabb, esetlegesen már megemelt összegű felszólítást és csekket kap, úgy Bérbeadó a megemelt összegű pótdíj vagy bírság háromszorosának megfelelő összeget jogosult kiszámlázni Bérlő felé, mely elsődlegesen az óvadékból kerül levonásra, amennyiben az még Bérbeadó rendelkezésére áll. Bérlő tudomásul veszi, hogy Bérbeadó hatóság általi megkeresésre jogosult a Bérlő, valamint az egyes járművezetők adatait a hatóság részére kiadni.

7. A bérleti szerződés megszűnése

7.1. A bérleti szerződés megszűnik a határozott idő leteltével. A határozott idejű bérleti szerződés a bérlet tárgyának futamidőt követő tovább használata esetén sem alakul át automatikusan határozatlan idejű bérleti szerződéssé, ennek lehetőségét a Felek kifejezetten kizárják. A bérleti szerződés rendes felmondással nem szüntethető meg.

7.2. A szerződő felek a bérleti szerződést azonnali hatállyal felmondhatják, amennyiben a másik fél a szerződésből fakadó kötelezettségét súlyosan megszegi. Bérlő súlyos szerződésszegése esetén Bérbeadó jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, mely esetben a bérleti szerződés az azonnali hatályú felmondásról szóló nyilatkozat kézbesítésének napján szűnik meg, és Bérlő köteles a bérlet tárgyát képező gépkocsit haladéktalanul a legrövidebb úton a Bérbeadó által megjelölt helyen Bérbeadó birtokába visszabocsátani.

Bérlő súlyos szerződésszegésének minősül különösen, ha:

 • a Bérlő a gépjárművet nem rendeltetésszerűen használja,
 • az üzemeltetési szabályokat nem tartja be, állagmegóvást, javítást, vagyonvédelem gyakorlását elmulasztja;
 • a Bérlő a Bérbeadó ellenőrzési jogainak gyakorlását akadályozza,
 • az inkasszóra feljogosító nyilatkozatot a Bérbeadó felszólítására nem adja át;
 • a Bérlő olyan magatartást tanúsít, amely a Bérbeadó érdekeit sérti, így különösen a bérlet tárgyának tulajdonjogát elvonja, megterheli vagy az elidegenítésére, megterhelésére, hasznosítására kísérletet tesz, vagy elmulasztja a tulajdonosi érdekek védelmében szükséges intézkedések megtételét,
 • Bérlő nem, vagy valótlanul teljesíti a szerződésben előírt adatszolgáltatási kötelezettségét, avagy a szerződéskötéskor, vagy azt követően bármikor megtévesztő adatokat vagy a valóságnak nem megfelelő adatokat ad meg, vagy adatokat elhallgat, eltitkol,
 • Bérlő az adataiban (így különösen székhely, képviselet, kapcsolattartási elérhetőség) bekövetkezett változásokat a változástól számított 5 munkanapos határidőben nem, vagy nem a valóságnak megfelelően jelenti be,
 • a Bérlő ellen csődeljárás, felszámolási-, végelszámolási-, kényszertörlési, vagy törlési eljárás indul, ellene végrehajtást rendelnek el, vagy pénzügyi helyzete oly módon rendül meg, hogy valószínűsíthető, hogy fizetési kötelezettségeit teljesíteni nem képes. A pénzügyi helyzet megrendülésének bizonyítéka lehet különösen az olyan információ (pl. cég vagy bankinformáció, vagy hatósági megkeresés), melyből bizonyíthatóan kitűnik, hogy Bérlő fizetésképtelen vagy a lejárt fizetési kötelezettségeivel késedelemben van, vagy már előrelátható, hogy a jövőben fizetési kötelezettségeit teljesíteni nem lesz képes.

8. Záró rendelkezések

8.1. Szerződő felek a bérleti szerződésből eredő bármely vitás kérdésüket tárgyalás útján, egyezségre törekedve próbálják rendezni. Amennyiben a tárgyalások nem vezetnek eredményre, úgy peres eljárás esetére kikötik az Állandó Választott Bíróság (Budapest) kizárólagos illetékességét és a magyar jog alkalmazását. Felek kijelentik, hogy alávetik magukat a Választott Bíróság eljárási rendjének.

8.2. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogi szabályozás, illetve a Polgári Törvénykönyv előírásai az irányadóak. A szerződést - gondos tanulmányozása után, mint ügyleti akaratuknak mindenben megfelelőt – Felek jóváhagyólag írták alá.

8.3. Bérlő aláírásával egyidejűleg tudomásul veszi, hogy a bérbe vett gépkocsi műholdas gépjárműkövető rendszerrel lehet ellátva, amelyről Bérbeadó a bérleti szerződés aláírásakor tájékoztatja Bérlőt.

8.4. Bérlő büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy az általa közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

8.5. Bérlő vállalja, hogy a bérelt gépjárművet a tőle elvárható legnagyobb gondossággal használja.

8.6. Bérlő kijelenti, hogy az Általános Bérleti Feltételeket elolvasta, megértette, tartalmával egyetért, az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek elfogadja, továbbá nyilatkozik, hogy a 2.3.; 2.6.; 3.5.; 3.6.; 3.9.; 3.10. alpontokban, a 4. pontban és az 5.2.; 5.6.; 5.7.; 5.8.; 6.1.; 6.2.; 6.3.; 6.4. alpontokban foglaltakat egyedileg megtárgyalták vele, azokat megértette, kifejezetten elfogadja és ezt aláírásával is igazolja.

Hatályos: 2018. április 16. napjától

DESTRA Kft.