hu
vagy bejelentkezés a következővel
vagy regisztráció a következővel

Jogi nyilatkozat

Felhívjuk figyelmét, hogy a destra.hu weboldal használata előtt olvassa el figyelmesen a jelen jogi nyilatkozatban foglaltakat, mert a weboldalunk használatával ezeket a feltételeket Önmagára vonatkozóan kötelezőnek ismeri el.

A honlapon megjelenő valamennyi adat, információ, ár csupán tájékoztató jellegű, amely a DESTRA Kft.-t, mint a honlap üzemeltetőjét kötelező érvénnyel nem köti és azok honlapon való feltüntetése nem minősül nyilvános ajánlattételnek.

A DESTRA Kft. mindent elkövet a jelen honlapon megjelenő adatok pontossága érdekében, azonban az esetleges technikai hibák vagy félreértések elkerülése érdekében, vagy a gépjárművek felszereltsége és aktuális bérlési lehetőségei tekintetében további információ beszerzése végett érdeklődjön fióktelepünkön a +36 70 233 2244 telefonszámon, vagy az info@destra.hu. e-mail elérhetőségeken.

A destra.hu weboldalt a DESTRA Kft. üzemelteti, a rá vonatkozó alapinformációk a következők:

Cégnév: DESTRA Korlátolt Felelősségű Társaság
Cégjegyzékszám: 05 09 022917
Székhely: 3795 Hangács, Rákóczi út 43.
Fióktelep és a központi ügyintézés helye: 2040 Budaörs, Szabadság út 117. A. épület 3. emelet
A cég adószáma: 10233775-2-05
A cég statisztikai számjele: 10233775-4939-113-05
A cég elektronikus elérhetősége: info@destra.hu

I. Technikai követelmények

A website böngészéséhez az alábbi böngészők használatát javasoljuk: Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer 11.

II. A személyes adatok kezelése

A destra.hu honlapon történő regisztrációjával, annak használatával, a bérleti szolgáltatás igénylésének megkezdésével, esetlegesen a hírlevelünkre történő feliratkozásával Ön kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a DESTRA Kft. az Ön személyes adatait a mindenkor hatályos magyar és uniós jogszabályok adatkezelésre és adatvédelemre vonatkozó rendelkezéseinek betartásával kezelje, és az Adatvédelmi Tájékoztatóban rögzített adatokat, az ott írt terjedelemben, módon és időtartamban felhasználja.

A DESTRA Kft., mint Adatkezelő bizalmasan kezeli, tiszteletben tartja és védi azok személyes adatait, akik a destra.hu weboldalon keresztül kapcsolatba kerülnek vele, és minden szükséges és lehetséges technikai és biztonsági intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a honlapra látogató személyes adataihoz jogosulatlan harmadik személyek ne férjenek hozzá.

A DESTRA Kft. a személyes adatokat az adatkezelés céljának megvalósulásáig, illetőleg a Felhasználó hozzájárulása visszavonásáig kezeli.

A info@destra.hu, vagy a következő címre küldött levélben: DESTRA Korlátolt Felelősségű Társaság 2040 Budaörs, Szabadság út 117. A. épület 3. emelet. Minden olyan esetben, ha a megadott személyes adatokat a Destra Kft. a fentiekben meghatározott eredeti adatfelvételi céljától eltérő adatkezelési, illetve adattovábbítási célra kívánja felhasználni, erről az érintett megfelelően tájékoztatja, és ehhez előzetes hozzájárulását kéri.

Az internetes oldalakon történő bármely személyes adatának megadásával a látogató hozzájárul ahhoz, hogy a személyes adatai a DESTRA Kft. adatkezelőként kezelje, és feldolgozza, vagy bármely adatfeldolgozóval feldolgoztassa, és az adatfeldolgozónak, illetve különösen a DESTRA Kft. által megbízott, marketinges vagy közvélemény kutató társaságnak vélemény-felméréséhez és ügyfél-kapcsolattartásához kötődő adatfeldolgozás céljából elektronikus úton továbbítsa.

A feldolgozásra kerülő személyes adatokat az Adatkezelő mindenkori törvényes képviselője(i), alkalmazottai/ megbízottai/közreműködői ismerhetik meg. Az adatkezelő személyes adatot harmadik személyek részére nem ad át, kizárólag abban az esetben, ha az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul, különösen, ha ez a szerződés teljesítéséhez elengedhetetlen (pl. posta, futárszolgálat) vagy hatósági megkeresés írja elő (pl. bírság esetén adatszolgáltatás). Munkatársaink, partnereink és szolgáltatóink egyebekben titoktartási kötelezettséggel tartoznak felénk.

A látogató személyes adatai megadásával hozzájárul ahhoz, hogy a DESTRA Kft. a tevékenységével kapcsolatos információkkal, újdonságaival, vásárlási kedvezményekkel, kereskedelmi ajánlataival kapcsolatos anyagokat küldjön részére. A látogató ezt a hozzájárulást bármikor visszavonhatja, és kérheti személyes adatai kezelésének megszüntetését, illetve azok törlését e-mailben az

A látogató bármikor jogosult a DESTRA Kft.-nél a jelen nyilatkozatban megjelölt elérhetőségek valamelyikén a személyes adatai kezeléséről, a kezelt személyes adatok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az esetlegese adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről írásban felvilágosítást kérni, továbbá írásban kérheti a megváltozott vagy hibásan rögzített személyes adatainak helyesbítését, módosítását, valamint törlését, vagy zárolását.

A DESTRA Kft. a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül törli, illetve módosítja a kérelemben megjelölt személyes adatokat. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges vagy kötelező adatkezelésekre, azokat az Adatkezelő a Felhasználó által megadott személyes adatokat a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169.§-a alapján 8 évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvényben meghatározott elévülési időn belül rögzítettek szerint megszabott időtartamig köteles megőrizni. Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A személyes adatokkal kezelésével kapcsolatos jogsértés esetén, kérjük, azt jelezze írásban az Adatkezelő fent rögzített elérhetőségének valamelyikén!

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogsérelem esetén a jogsérelmet szenvedő fél az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (A Hatóság címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.) fordulhat, végső soron bíróság előtt érvényesítheti jogait. A perre törvényszék rendelkezik hatáskörrel.

A személyes adatok kezelésekor az DESTRA Kft. a mindenkor hatályos magyar jogszabályok maradéktalan betartásával, és a vonatkozó uniós normák figyelembevételével jár el. Az Adatkezelő különösen az alábbi jogszabályokban előírtakat tartja szem előtt az adatkezelés során:

  • EU 2016/679 rendelete (2016.április 27.) a személyes adatok kezelése során az Európai Parlament és a Tanécs rendelete. A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló rendelet ( a továbbiakban: GDPR), mely 2018.május 25.napjától hatályos
  • 2011 évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
  • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)
  • 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
  • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)
  • 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)
  • 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról.

Az adatvédelemmel kapcsolatosan részletesebb tájékoztatást az Adatvédelmi Tájékoztató tartalmaz

III. Adatbiztonság

A foglalási adatok: A foglalás adatait a Destra Kft. username-mel, password-del rendelkező jogosult felhasználói tudják mind a tableten, mind a backenden módosítani, a rendszer azonban minden adatmódosítást logol, így azok visszakereshetők.

A tablet: A tablet eszköz elvesztése, ellopása, megrongálódása stb. esetén is biztonságban vannak adatai és aláírása is. A tabletten nem tárolódnak adatok, arra csak áttöltődnek, mely áttöltés bejelentkezéskor, kijelentkezéskor, illetve manuálisan lehetséges. A rendszerből való sikeres kilépéskor törlődnek a tabletről az adatok, köztük az aláírás is. Tehát a tabletten lévő adatokhoz csak az férhet hozzá, akinél a tablet van és egyben tudja a felhasználónevet és jelszót is.

Az aláírás: Mivel a tabletről a szerződés és így az aláírás áttöltése BASE64 kódolt formátumban történik, ezért garantált az aláírás integritása (a minőségromlás ebben a szcenáriában nem értelmezhető). A tableten megadott aláírást annak véglegesítése után nem lehet, sem a tabletről módosítani, sem a „backendről”. Az aláírást kódolva tárolódik az adatbázisban.

A szerződés: A szerződést PDF formátumban generálja a rendszer, és csatolja a foglaláshoz. A backend jogosult felhasználói (a Destra username-mel, password-del rendelkező jogosult felhasználói) ehhez hozzáférnek. A PDF fájl nem módosítható, de backendről jogosult felhasználó számára kicserélhető (törölhető és új tölthető föl), azonban mivel a rendszer minden felhasználói módosítást „logol”, ez visszakereshető. A törölt fájlokat és adatokat a rendszer 30 napig őrzi meg, addig állíthatók vissza.

A szerver szoftveres és hardveres védelme: Kívülről illetéktelenek nem érik el a szervert. Az adatbázishoz és a fájlokhoz a szerverről, belülről adminisztrátori jogosultsággal, logolva lehet hozzáférni. Maga az adatbázis fájl csak jelszóval érhető el (MS saját védelmi technológiák).

IV. Kapcsolat más internetes oldalakhoz

A destra.hu weboldalról már internetes oldalakra is lehet csatlakozni, azonban a DESTRA Kft. nem felel olyan, mások által üzemeltetett weboldalakért, amelyek a destra.hu weboldalán keresztül érhetők el, azokra való belépés a látogató saját felelősségére történik. Ugyanis a DESTRA Kft.-nek nem áll módjában ezen idegen, a destra.hu-tól független honlapok tartalmát teljes egészében áttekintetni, ellenőrizni, azt nem vizsgálhatja felül. A destra.hu weboldal és az idegen weboldal közötti kapcsolat létezése semmiképpen nem jelenti azt, hogy a DESTRA Kft. bármi módon is elfogadná az idegen weboldal tartalmát vagy azt, amire a tartalmat esetleg felhasználják. A rajtuk található információt, szoftvert, terméket, reklámot, egyéb más anyagot a DESTRA Kft. nem hagyta jóvá, így a felhasználásukért felelősséget nem vállal.

V. Cookie-k

Ahogy majdnem minden honlappal rendelkező társaság, a DESTRA Kft. is használ a destra.hu weboldalon cookie-kat annak érdekében, hogy figyelemmel kísérhesse, mit részesítenek előnyben látogatói. Manapság már a modern böngészőprogramban beállítható, hogy a látogató elfogadja-e a sütiket vagy sem.

A cookie (magyarul süti) kisméretű egyedi szöveges információs fájl, amely a látogató merevlemezén tárolódik akkor, amikor a látogató a webhelyre lép. A cookie-k többek között információt gyűjtenek, megjegyzik a látogató egyéni beállításait, továbbá lehetővé teszik a navigáció megkönnyítését és segíti a weboldalak felhasználóbarát voltának magas szinten tartását, de használhatók annak megállapítására is, hogy a látogató számítógépe volt-e már kapcsolatban oldallal. Csak a látogató számítógépén lévő cookie kerül azonosításra. Személyes adatok akkor tárolhatók cookie-ban, ha a látogató ehhez kifejezetten hozzájárult.

A destra.hu weboldal cookie-k nélkül is látogatható, azonban ha a látogató nem engedélyezi a cookie-kat, ezzel esetleg korlátozza a weboldal egyes részeinek működését. A legtöbb böngésző a cookie-kat automatikusan elfogadja.

VI. A felelősség kizárása

A DESTRA Kft. mint a destra.hu weboldal tulajdonosa és üzemeltetője mindent megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa a honlapon megjelenő információk helyességét, továbbá, hogy a honlapra feltöltött tartalmak naprakészek legyenek, ennek érdekében az üzemeltető fenntartja a jogot a honlap tartalmának megváltoztatására. Azonban teljes mértékben nem garantálható, hogy a weboldalon a böngészés pillanatában megtalálható információk teljes mértékben pontosak, naprakészek vagy kimerítőek.

A DESTRA Kft. kifejezetten kizárja az oldal, és az ehhez az oldalhoz kapcsolódó egyéb internetes oldalak, illetve az ezeken található anyagok és információk pontatlanságából, hiányosságából származó bármely kárért való - akár szerződéses kötelmen alapuló, akár szerződésen kívüli károkozásból eredő, vagy más jogalapra hivatkozó - felelősséget (ide értve az elmaradt haszonnak megfelelő, adatok elvesztéséből vagy az üzletmenet megszakításából származó károkat is).

A DESTRA Kft. szándékos károkozása vagy tudatos gondatlansága következtében bekövetkező közvetlen kár kivételével a cég nem felel a honlapon található tartalom megváltoztatását eredményező illetéktelen behatolás következtében keletkezett kárért, továbbá általánosságban minden olyan közvetett vagy közvetlen kárért, amely azért történt, mert ön elérte ill. nem érte el a weboldalt, használta a weboldalt, aminek következtében az ön számítógépét vagy valamely termékét vírus fertőzte meg, és/vagy elhitte a weboldal által közvetve vagy közvetlenül közölt információkat.

VII. A szellemi tulajdonhoz fűződő jogok

A destra.hu weboldal tulajdonosa és működtetője a DESTRA Kft., a honlap külső megjelenése és tartalma teljes egészében a DESTRA Kft. szellemi alkotása - vagy harmadik fél részéről a DESTRA Kft. használatára átengedett anyag, - ami a hatályos szellemi tulajdonra vonatkozó törvények védelme alá tartozik. A destra.hu weboldalon közzétett bármilyen tartalom (rajzolt vagy fotózott állókép, animáció, film, szöveg, mindez hanggal és hang nélkül stb.) a DESTRA Kft. előzetes írásos engedélye nélkül sem egészében, sem részben nem továbbítható, nem reprodukálható, nem publikálható, nem adaptálható, nem változtatható meg és nem torzítható el.

A szellemi tulajdon bármilyen módon való megsértése esetén DESTRA Kft. fenntartja a jogot, hogy peres úton szerezzen érvényt a szellemi tulajdonjog megsértésének.

VIII. Alkalmazandó jog, nyelv

A jelen jogi nyilatkozatban nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak. A felhasználás nyelve a magyar nyelv, kétnyelű szerződés esetén a magyar és az idegen nyelvű szerződés szövegében való eltérésnél a magyar szöveg az irányadó. Valamennyi, a szerződés érvényességével vagy teljesítésével kapcsolatosan felmerülő, a Felhasználási feltételekkel kapcsolatos vita esetén kizárólagos illetékességgel az Állandó Választott Bíróság (Budapest) jogosult eljárni.

Hatályos: 2018. április 16. napjától

DESTRA Kft.